Obecná pravidla pořádání soutěží na facebookovém profilu Domenica Benso

Pořadatelem soutěže je firma Ing. Vladimíra Bruzková, se sídlem Hořínkova 10/397, 724 00 Ostrava - Stará Bělá, IČ: 46564616, zapsána v živnostenském rejstříku.

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splňuje stanovené podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku odpověď na soutěžní otázku. Zapojením do soutěže dává každý účastník souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem vyhodnocení soutěže.

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území České republiky. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

Účast v soutěži není zpoplatněna a vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel, podmínek i trvání soutěže, a to bez náhrady. Všechny změny nabývají platnosti po zveřejnění na facebookové stránce Domenica Benso. Pokud soutěžící odvolá souhlas o zpracování osobních údajů, bude ze soutěže vyřazen. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Každý výherce bude kontaktován v komentářích pod soutěžním příspěvkem, nebo prostřednictvím soukromé zprávy. Soutěž není nikterak sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Informace poskytnuté účastníkem soutěže jsou pouze pro účely firmy Ing. Vladimíra Bruzková, ne sociální sítě Facebook.

Ze strany pořadatele může být výherkyně oslovena a požádána o pořízení fotografie s vyhraným produktem, která bude následně umístěna na facebookové stránce Domenica Benso. Výherkyně se v tomto případě zavazuje předložit pouze vlastní, originální fotografii tak, aby nebyla neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob.

Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže vyloučen.

Každý účastník potvrzuje, že se seznámil s jejími pravidly a plně s nimi souhlasí. Pokud je poruší, ztrácí právo na udělení výhry, nebo účasti v soutěži. Soutěžící rovněž musí dodržovat pravidla používání sociální sítě Facebook. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.

Tato závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže v poznámce facebookové stránky Domenica Benso.